Algemene voorwaarden

van coppenolle advocaten

Artikel 1 - Identiteit

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen VAN COPPENOLLE ADVOCATEN en de cliënt.


Zij gelden voor de diensten geleverd door Mr. Dirk VAN COPPENOLLE, gevestigd te 3500 HASSELT, Genkersteenweg 302, KBO 0812.615.421, Mr. Sofie REPRIELS, gevestigd te 3520 ZONHOVEN, Kleine Hemmenweg 28, KBO 0812.613.144 en Mr. Frederick VAN COPPENOLLE, gevestigd te 3500 HASSELT, Genkersteenweg 302, allen deel uitmakend van de groepering van advocaten VAN COPPENOLLE ADVOCATEN (hierna ‘VAN COPPENOLLE ADVOCATEN’), dan wel alle personen die met hen samenwerken of waarvoor zij aansprakelijk zijn.


De voorwaarden zijn in alle gevallen van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de cliënt.

Artikel 2  - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De vrijwaringsplicht van VAN COPPENOLLE ADVOCATEN beperkt zich tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolis (zijnde thans 1.250.000,00 euro met een aanvullende waarborg van 2.500.000,00 euro) en binnen de grenzen van de dekking. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan een bijkomende dekking worden verkregen mits hieromtrent voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord is gesloten en tegen betaling van een bijkomende premie.

VAN COPPENOLLE ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep heeft gedaan.

Artikel 3 – Tarieven en facturatie

3.1 - De staat van kosten en ereloon van VAN COPPENOLLE ADVOCATEN bevat drie elementen: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.

De kosten van VAN COPPENOLLE ADVOCATEN worden als volgt berekend:

- Verplaatsingen: 0,91 EUR/km

- Briefwisseling, uitgaande emails en dactylografie: 13,31 EUR/bladzijde

- Inkomende mails en prints/kopieën: 0,48 EUR/pagina. 

- Voor de opening en het archiveren van het dossier wordt een eenmalige kost van 50,00 EUR aangerekend. 

Voormelde tarieven zijn inclusief BTW.

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die VAN COPPENOLLE ADVOCATEN heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

Het ereloon is de vergoeding voor de door VAN COPPENOLLE ADVOCATEN geleverde diensten.

Het ereloon wordt berekend aan een uurloontarief van 151,25 EUR/uur, inclusief BTW

 

Het hierboven omschreven ereloon is inclusief btw. Indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere)  voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de btw valt), zal het ereloon verminderd worden met 21% BTW.

3.2 - VAN COPPENOLLE ADVOCATEN kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan VAN COPPENOLLE ADVOCATEN, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. Voorschotten zullen, in overeenstemming met randnummer 93 van de circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. nr. 0124.411) d.d. 20 november 2013, ten belope van 50% geacht worden te zien op kosten die buiten de maatstaf van heffing van de btw doorbelast mogen worden.

In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. Alsdan zal een regularisatie plaatsvinden (in plus of in min) van de btw op de voorgeschoten kosten, conform het bepaalde in randnummer 93, lid 2, van de hierboven genoemde circulaire van 20 november 2013.

3.3 - De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van VAN COPPENOLLE ADVOCATEN contant na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. VAN COPPENOLLE ADVOCATEN kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een andere betalingstermijn opleggen.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

3.4 - Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 10% per jaar. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet-betaling.

In geval van laattijdige betaling is VAN COPPENOLLE ADVOCATEN gerechtigd op haar beurt haar prestaties op te schorten in alle met de cliënt lopende dossiers.

In geval van wanbetaling is de cliënt tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 euro en een maximum van 6.000 euro als schadebeding).

Alle bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld de gerechtskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de cliënt afzonderlijk aangerekend.

Artikel 4 – Einde overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door VAN COPPENOLLE ADVOCATEN daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. VAN COPPENOLLE ADVOCATEN maakt de eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst.

Op eerste verzoek zal VAN COPPENOLLE ADVOCATEN aan de cliënt de stukken van het dossier terug bezorgen.

VAN COPPENOLLE ADVOCATEN kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.  Voor de bepaling van het ogenblik waarop de prestaties worden gestaakt, houdt VAN COPPENOLLE ADVOCATEN rekening met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

Artikel 5 – Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van het Arrondissement Limburg, afdeling Hasselt zijn bevoegd.