Privacyverklaring

van coppenolle advocaten

Versie december 2021

Algemeen: De groepering VAN COPPENOLLE ADVOCATEN, bestaande uit Mr Dirk VAN COPPENOLLE, gevestigd te 3500 HASSELT, Genkersteenweg 302, KBO 0812.615.421, Mr. Sofie REPRIELS gevestigd te 3500 HASSELT, Genkersteenweg 302, KBO 0812.613.144 en Mr Frederick VAN COPPENOLLE, gevestigd te 3500 HASSELT, Genkersteenweg 302, KBO 0558.975.366 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: VAN COPPENOLLE ADVOCATEN

Genkersteenweg 302

3500 HASSELT

Tel: +32 11 22 77 98

www.van-coppenolle.be

advocaten@van-coppenolle.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: VAN COPPENOLLE ADVOCATEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via advocaten@van-coppenolle.be  

Persoonsgegevens die wij verwerken: Wij kunnen uw persoonsgegevens enkel verwerken indien wij

beschikken over een wettelijke grondslag. Om de hierboven vermelde persoonsgegevens te

verwerken, baseren wij ons op volgende wettelijke basis:

- Uw toestemming: In een aantal gevallen zullen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken indien u ons uw toestemming heeft verleend. In dat geval zullen wij u steeds informeren van het doel waarvoor uw persoonsgegevens gebruikt worden. Uw toestemming zal dan specifiek voor die doeleinden gelden. De toestemming hoeft niet noodzakelijkerwijs schriftelijk gegeven te worden. U kan ons ook mondeling (bijvoorbeeld via een telefoongesprek)  dan wel per email toestemming verlenen. U heeft trouwens het recht om op elk ogenblik uw toestemming in te trekken. 

- Uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen: De persoonsgegevens van cliënteel en leveranciers worden voornamelijk op deze wettelijke basis verwerkt.

- Wettelijke verplichting: In welbepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om in het kader van de anti-witwas en fiscale wetgeving bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

- Vitale belangen: in een beperkt aantal gevallen verwerken wij persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is ter bescherming van uw vitale belangen. Geregeld worden wij gerechtelijke mandaten zoals dat van curator en gerechtelijk vereffenaar toegewezen. In dat geval is het onze taak om uw vitale belangen te behartigen. Indien wij in dergelijk geval gevoelige informatie verwerken en u fysiek of juridisch niet in staat bent om uw toestemming te geven, baseren wij ons eveneens op deze wettelijke grondslag.

- Onze gerechtvaardigde belangen: In een aantal gevallen is de verwerking noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen kaderen vooral in enerzijds het ontwikkelen van onze economische activiteiten en beschermen van onze economische belangen in de ruime zin en anderzijds het verbeteren van onze dienstverlening en verdere ondersteuning van ons cliënteel. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

VAN COPPENOLLE ADVOCATEN verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via advocaten@van-coppenolle.be

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: VAN COPPENOLLE ADVOCATEN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Cliënteel 

§ Het opstellen en verder beheer van een dossier

§ Om met u te communiceren, via alle mogelijke kanalen

§ Om uw belangen te behartigen

§ Om onze diensten te verlenen

§ Voor marketingdoeleinden

§ Om u te informeren van de laatste nieuwigheden

§ Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren

§ Om fraude of misdrijven te voorkomen en detecteren (bijvoorbeeld anti-witwas)

§ Om de veiligheid van onze gebouwen te garanderen

§ Voor statistische doeleinden

§ Om te voldoen aan wettelijke bepalingen

§ Om onze eigen belangen te behartigen

Derden, tegenpartijen, adviseurs

§ Het beheer van een dossier in het belang van ons cliënteel

§ Om met u of uw raadsman te communiceren en dit binnen onze deontologische code

§ Om te voldoen aan wettelijke bepalingen

§ Om onze eigen belangen te behartigen

Leveranciers

§ Om met u te communiceren

§ Voor ons leveranciersbeheer

§ Voor het opstellen en aangaan van contracten tot levering van goederen en/of diensten

§ Voor marketingdoeleinden

§ Om de veiligheid van onze gebouwen te garanderen

§ Voor statistische doeleinden

§ Om te voldoen aan wettelijke bepalingen

§ Om onze eigen belangen te behartigen

Geautomatiseerde besluitvorming: VAN COPPENOLLE ADVOCATEN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: VAN COPPENOLLE ADVOCATEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij dienen wij rekening te houden met bepaalde wettelijke verplichtingen die ons opleggen hoe lang wij bepaalde gegevens dienen te bewaren. Wij geven u per categorie een overzicht van alle bewaartermijnen.

Cliënteel: 10 jaar na beëindiging van onze dienstverlening

Derden, tegenpartijen, adviseurs: 10 jaar na beëindiging van onze dienstverlening

Leveranciers: 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden: VAN COPPENOLLE ADVOCATEN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

VAN COPPENOLLE ADVOCATEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: VAN COPPENOLLE ADVOCATEN gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VAN COPPENOLLE ADVOCATEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar advocaten@van-coppenolle.be 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

VAN COPPENOLLE ADVOCATEN houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat VAN COPPENOLLE ADVOCATEN gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.* 

VAN COPPENOLLE ADVOCATEN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens: 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 commission@privacycommission.be

________ 

 *U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.